اسکریپت نصب ساده آرچ

Posted on Posted in Blog

سلام دوستان

حتما میدونید که آرچ نصاب گرافیکی نداره امروز براتون اسکریپتی رو میزارم که میتونید باهاش به راحتی آرچ رو نصب کنید

#!/bin/bash

ARCH=/mnt
INSTALLED=false
BluBG=$'\e[44m';

check_connection() {
	ping -w 1.5 google.com &> /dev/null
	if [ "$?" -gt "0" ]; then
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "No internet connection found. \n *Check your connection and try again" 10 60
		exit 1
	fi
	start=$(date +%s)
	wget http://cachefly.cachefly.net/10mb.test &> /dev/null &
	pid=$! pri=1 msg="Please wait while we test your connection..." load
	end=$(date +%s)
	diff=$((end-start))
	case "$diff" in
		[۱-۴]) down="0.5"
		;;
		[۵-۹]) down=1
		;;
		۱[۰-۹]) down="2"
		;;
		۲[۰-۹]) down="3"
		;;
		۳[۰-۹]) down="4"
		;;
		۴[۰-۹]) down="5"
		;;
		۵[۰-۹]) down="7"
		;;
		۶[۰-۹]) down="8"
		;;
		[۰-۹][۰-۹][۰-۹]) down="15"
		;;
		*) down="10"
		;;
	esac
	set_locale
}

set_locale() {
	echo -e ${BluBG}
	clear
	LOCALE=$(whiptail --nocancel --title "Arch Linux Installer" --menu "Please select your locale" 15 60 5 \
	"en_US.UTF-8" "-" \
	"en_AU.UTF-8" "-" \
	"en_CA.UTF-8" "-" \
	"en_GB.UTF-8" "-" \
	"Other"    "-"		 ۳>&1 1>&2 2>&3)
	if [ "$LOCALE" = "Other" ]; then
		localelist=$(</etc/locale.gen awk '{print substr ($1,2) " " ($2);}' | grep -F ".UTF-8" | sed "1d" | sed 's/$/ -/g;s/ UTF-8//g')
		LOCALE=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Please enter your desired locale:" 15 60 5 $localelist 3>&1 1>&2 2>&3)
		if [ "$?" -gt "0" ]; then
			set_locale
		fi
	fi
	locale_set=true
	set_zone
}

set_zone() {
	zonelist=$(find /usr/share/zoneinfo -maxdepth 1 | sed -n -e 's!^.*/!!p' | grep -v "posix\|right\|zoneinfo\|zone.tab\|zone1970.tab\|W-SU\|WET\|posixrules\|MST7MDT\|iso3166.tab\|CST6CDT" | sort | sed 's/$/ -/g')
	ZONE=$(whiptail --nocancel --title "Arch Linux Installer" --menu "Please enter your time-zone:" 15 60 5 $zonelist 3>&1 1>&2 2>&3)
		check_dir=$(find /usr/share/zoneinfo -maxdepth 1 -type d | sed -n -e 's!^.*/!!p' | grep "$ZONE")
		if [ -n "$check_dir" ]; then
			sublist=$(find /usr/share/zoneinfo/"$ZONE" -maxdepth 1 | sed -n -e 's!^.*/!!p' | sort | sed 's/$/ -/g')
			SUBZONE=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Please enter your sub-zone:" 15 60 5 $sublist 3>&1 1>&2 2>&3)
			if [ "$?" -gt "0" ]; then
				set_zone
			fi
			chk_dir=$(find /usr/share/zoneinfo/"$ZONE" -maxdepth 1 -type d | sed -n -e 's!^.*/!!p' | grep "$SUBZONE")
			if [ -n "$chk_dir" ]; then
				sublist=$(find /usr/share/zoneinfo/"$ZONE"/"$SUBZONE" -maxdepth 1 | sed -n -e 's!^.*/!!p' | sort | sed 's/$/ -/g')
				SUB_SUBZONE=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Please enter your sub-zone:" 15 60 5 $sublist 3>&1 1>&2 2>&3)
				if [ "$?" -gt "0" ]; then
					set_zone
				fi
			fi
		fi
	zone_set=true
	set_keys
}

set_keys() {
	keyboard=$(whiptail --nocancel --inputbox "Set key-map: \n If unsure leave default" 10 35 "us" 3>&1 1>&2 2>&3)
	keys_set=true
	prepare_drives
}

prepare_drives() {
	drive=$(lsblk | grep "disk" | grep -v "rom" | awk '{print $1  " "  $4}')
	DRIVE=$(whiptail --nocancel --title "Arch Linux Installer" --menu "Select the drive you would like to install arch onto:" 15 60 5 $drive 3>&1 1>&2 2>&3)
	PART=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Select your desired method of partitioning:\nNOTE Auto Partition will format the selected drive" 15 60 6 \
	"Auto Partition Drive"      "-" \
	"Auto partition encrypted LVM"  "-" \
	"Manual Partition Drive"     "-" \
	"Return To Menu"         "-" 3>&1 1>&2 2>&3)
	if [ "$PART" == "Auto partition encrypted LVM" ] || [ "$PART" == "Auto Partition Drive" ]; then
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --defaultno --yesno "WARNING! Will erase all data on /dev/$DRIVE! \n Would you like to contunue?" 10 60) then
			sgdisk --zap-all "$DRIVE"
		else
			prepare_drives
		fi
		SWAP=false
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Create SWAP space?" 10 60) then
			SWAP=true
			SWAPSPACE=$(whiptail --nocancel --inputbox "Specify desired swap size \n (Align to M or G):" 10 35 "512M" 3>&1 1>&2 2>&3)
		fi
#		UEFI=false
#		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --defaultno --yesno "Would you like to enable UEFI bios?" 10 60) then
#			GPT=true			
#			UEFI=true
#		else
			GPT=false
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --defaultno --yesno "Would you like to use GPT partitioning?" 10 60) then
				GPT=true
			fi
#		fi
		clear
	elif [ "$PART" == "Return To Menu" ]; then
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Are you sure you want to return to menu?" 10 60) then
			main_menu
		else
			prepare_drives
		fi
	else
		part_tool=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Please select your desired partitioning tool:" 15 60 5 \
																	"cfdisk" "Curses Interface" \
																	"fdisk"  "CLI Partitioning" \
																	"gdisk"  "GPT Partitioning" \
																	"parted" "GNU Parted CLI" 3>&1 1>&2 2>&3)
		if [ "$?" -gt "0" ]; then
			prepare_drives
		fi

	fi
	case "$PART" in
		"Auto Partition Drive")
			if "$GPT" ; then
				if "$SWAP" ; then
					echo -e "o\ny\nn\n1\n\n+100M\n\nn\n2\n\n+1M\nEF02\nn\n4\n\n+$SWAPSPACE\n8200\nn\n3\n\n\n\nw\ny" | gdisk /dev/"$DRIVE" &> /dev/null
					SWAP="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==5) print substr ($1,3) }')"
					wipefs -a -q /dev/"$SWAP"
					mkswap /dev/"$SWAP" &> /dev/null
					swapon /dev/"$SWAP" &> /dev/null
				else
					echo -e "o\ny\nn\n1\n\n+100M\n\nn\n2\n\n+1M\nEF02\nn\n3\n\n\n\nw\ny" | gdisk /dev/"$DRIVE" &> /dev/null
				fi
					BOOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==2) print substr ($1,3) }')"	
					ROOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==4) print substr ($1,3) }')"
					wipefs -a -q /dev/"$BOOT"
					wipefs -a -q /dev/"$ROOT"
					echo -e ${BluBG}
					clear
					mkfs.ext4 -q /dev/"$BOOT" &> /dev/null
					mkfs.ext4 -q /dev/"$ROOT" &
					pid=$! pri=1 msg="Please wait while creating filesystem" load
					mount /dev/"$ROOT" "$ARCH"
					if [ "$?" -eq "0" ]; then
						mounted=true
					fi
					mkdir $ARCH/boot
					mount /dev/"$BOOT" "$ARCH"/boot
			else
				if "$SWAP" ; then
					echo -e "o\nn\np\n1\n\n+100M\nn\np\n3\n\n+$SWAPSPACE\nt\n\n82\nn\np\n2\n\n\nw" | fdisk /dev/"$DRIVE" &> /dev/null
					SWAP="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==4) print substr ($1,3) }')"					
					wipefs -a -q /dev/"$SWAP"
					mkswap /dev/"$SWAP" &> /dev/null
					swapon /dev/"$SWAP" &> /dev/null
				else
					echo -e "o\nn\np\n1\n\n+100M\nn\np\n2\n\n\nw" | fdisk /dev/"$DRIVE" &> /dev/null
				fi
				BOOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==2) print substr ($1,3) }')"
				ROOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==3) print substr ($1,3) }')"
				wipefs -a -q /dev/"$BOOT"
				wipefs -a -q /dev/"$ROOT"
				clear
				echo -e ${BluBG}
				mkfs.ext4 -q /dev/"$BOOT" &> /dev/null
				mkfs.ext4 -q /dev/"$ROOT" &
				pid=$! pri=1 msg="Please wait while creating filesystem" load
		    mount /dev/"$ROOT" "$ARCH"
				if [ "$?" -eq "0" ]; then
					mounted=true
				fi
				mkdir "$ARCH"/boot		
				mount /dev/"$BOOT" "$ARCH"/boot
			fi
		;;
		"Auto partition encrypted LVM")
			if "$GPT" ; then
				echo -e "o\ny\nn\n1\n\n+100M\n\nn\n2\n\n+1M\nEF02\nn\n3\n\n\n\nw\ny" | gdisk /dev/"$DRIVE" &> /dev/null
				ROOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==4) print substr ($1,3) }')"
				BOOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==2) print substr ($1,3) }')"
			else
				echo -e "o\nn\np\n1\n\n+100M\nn\np\n2\n\n\nw" | fdisk /dev/"$DRIVE" &> /dev/null
				BOOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==2) print substr ($1,3) }')"
				ROOT="$(lsblk | grep "$DRIVE" | awk '{ if (NR==3) print substr ($1,3) }')"
				
			fi
			lvm pvcreate /dev/"$ROOT" &> /dev/null
			lvm vgcreate lvm /dev/"$ROOT" &> /dev/null
			if "$SWAP" ; then
				lvm lvcreate -L $SWAPSPACE -n swap lvm &> /dev/null
			fi
			lvm lvcreate -L 500M -n tmp lvm &> /dev/null
			lvm lvcreate -l 100%FREE -n lvroot lvm &> /dev/null
      clear
			cryptsetup luksFormat -c aes-xts-plain64 -s 512 /dev/lvm/lvroot
			cryptsetup open --type luks /dev/lvm/lvroot root
			mkfs -q -t ext4 /dev/mapper/root &> /dev/null &
			pid=$! pri=1 msg="Please wait while creating encrypted filesystem" load
			mount -t ext4 /dev/mapper/root "$ARCH"
			if [ "$?" -eq "0" ]; then
				mounted=true
				crypted=true
			fi
			wipefs -a /dev/"$BOOT"
			mkfs -q -t ext4 /dev/"$BOOT" &> /dev/null
			mkdir "$ARCH"/boot
			mount -t ext4 /dev/"$BOOT" "$ARCH"/boot
		;;
		"Manual Partition Drive")
			$part_tool /dev/"$DRIVE"
			echo -e ${BluBG}
			clear
			if [ "$?" -gt "0" ]; then
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "An error was detected during partitioning \n Returing partitioning menu" 10 60
				prepare_drives
			fi
			partition=$(lsblk | grep "$DRIVE" | grep -v "/\|1K" | sed "1d" | cut -c7- | awk '{print $1" "$4}')
			ROOT=$(whiptail --nocancel --title "Arch Linux Installer" --menu "Please select your desired root partition first:" 15 60 5 $partition 3>&1 1>&2 2>&3)
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "This will create a new filesystem on the partition. \nAre you sure you want to do this?" 10 60) then
				wipefs -a -q /dev/"$ROOT"
				mkfs.ext4 -q /dev/"$ROOT" &> /dev/null &
				pid=$! pri=1 msg="Please wait while creating filesystem" load
				mount /dev/"$ROOT" "$ARCH"
				if [ "$?" -eq "0" ]; then
					mounted=true
				else
					whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "An error was detected during partitioning \n Returing partitioning menu" 10 60
					prepare_drives
				fi
			else
				prepare_drives
			fi
			points=$(echo -e "/boot  >\n/home  >\n/srv  >\n/usr  >\n/var  >\nSWAP  >")
			until [ "$new_mnt" == "Done" ] 
				do
					partition=$(lsblk | grep "$DRIVE" | grep -v "/\|[SWAP]\|1K" | sed "1d" | cut -c7- | awk '{print $1"   "$4}')
					new_mnt=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --nocancel --menu "Select a partition to create a mount point: \n *Select done when finished*" 15 60 5 $partition "Done" "Continue" 3>&1 1>&2 2>&3)
					if [ "$new_mnt" != "Done" ]; then
						MNT=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Select a mount point for /dev/$new_mnt" 15 60 5 $points 3>&1 1>&2 2>&3)				
						if [ "$?" -gt "0" ]; then
							:
						elif [ "$MNT" == "SWAP" ]; then
							if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Will create swap space on /dev/$new_mnt \n Continue?" 10 60) then
								wipefs -a -q /dev/"$new_mnt"
								mkswap /dev/"$new_mnt" &> /dev/null
								swapon /dev/"$new_mnt" &> /dev/null
							fi
						else
							if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Will create mount point $MNT with /dev/$new_mnt \n Continue?" 10 60) then
								wipefs -a -q /dev/"$new_mnt"
								mkfs.ext4 -q /dev/"$new_mnt" &> /dev/null &
								pid=$! pri=1 msg="Please wait while creating filesystem" load
								mkdir "$ARCH"/"$MNT"
								mount /dev/"$new_mnt" "$ARCH"/"$MNT"
								points=$(echo "$points" | grep -v "$MNT")
							fi
						fi
					fi
				done
		;;
	esac
	if [ "$mounted" != "true" ]; then
		whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "An error was detected during partitioning \n Returing to drive partitioning" 10 60
		prepare_drives
	fi
	clear
	update_mirrors
}

update_mirrors() {
	countries=$(echo -e "AT Austria\n AU Australia\n BE Belgium\n BG Bulgaria\n BR Brazil\n BY Belarus\n CA Canada\n CL Chile \n CN China\n CO Columbia\n CZ Czech-Republic\n DK Denmark\n EE Estonia\n ES Spain\n FI Finland\n FR France\n GB United-Kingdom\n HU Hungary\n IE Ireland\n IL Isreal\n IN India\n IT Italy\n JP Japan\n KR Korea\n KZ Kazakhstan\n LK Sri-Lanka\n LU Luxembourg\n LV Lativia\n MK Macedonia\n NC New-Caledonia\n NL Netherlands\n NO Norway\n NZ New-Zealand\n PL Poland\n PT Portugal\n RO Romania\n RS Serbia\n RU Russia\n SE Sweden\n SG Singapore\n SK Slovakia\n TR Turkey\n TW Taiwan\n UA Ukraine\n US United-States\n UZ Uzbekistan\n VN Viet-Nam\n ZA South-Africa")
	if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Would you like to update your mirrorlist now?" 10 60) then
		code=$(whiptail --nocancel --title "Arch Linux Installer" --menu "Select your country code:" 15 60 5 $countries 3>&1 1>&2 2>&3)
		wget --append-output=/dev/null "https://www.archlinux.org/mirrorlist/?country=$code&protocol=http" -O /etc/pacman.d/mirrorlist.bak &
		pid=$! pri=0.5 msg="Retreiving new mirrorlist..." load
		sed -i 's/#//' /etc/pacman.d/mirrorlist.bak
		rankmirrors -n 6 /etc/pacman.d/mirrorlist.bak > /etc/pacman.d/mirrorlist &
 		pid=$! pri=0.5 msg="Please wait while ranking mirrors" load
 		mirrors_updated=true
	fi
	install_base
}

install_base() {
	if [[ -n "$ROOT" && "$INSTALLED" == "false" && "$mounted" == "true" ]]; then	
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Begin installing Arch Linux base onto /dev/$DRIVE?" 10 60) then
			echo -e ${BluBG}
			pacstrap "$ARCH" base base-devel libnewt &> /dev/null &
			pid=$! pri="$down" msg="Please wait while we install Arch Linux... \n *This may take awhile" load
			if [ "$?" -eq "0" ]; then
				INSTALLED=true
			else
				INSTALLED=false
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "An error occured returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi
			genfstab -U -p "$ARCH" >> "$ARCH"/etc/fstab
			intel=$(< /proc/cpuinfo grep vendor_id | grep -iq intel)
			if [ -n "$intel" ]; then
				pacstrap $ARCH intel-ucode
			fi
			clear
			configure_system
		else
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Ready to install system to $ARCH \n Are you sure you want to exit to menu?" 10 60) then
				main_menu
			else
				install_base
			fi
		fi
	else
		if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
				whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error root filesystem already installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
				main_menu
		else
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Error no filesystem mounted \n Return to drive partitioning?" 10 60) then
				partition_drives
			else
				whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no filesystem mounted \n Continuing to menu." 10 60
				main_menu
			fi
		fi
	fi
}

configure_system() {
	if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
		if [ "$system_configured" == "true" ]; then
			whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error system already configured \n Continuing to menu." 10 60
			main_menu
		fi
		if [ "$crypted" == "true" ]; then
			sed -i 's/k filesystems k/k lvm2 encrypt filesystems k/' "$ARCH"/etc/mkinitcpio.conf
			arch-chroot "$ARCH" mkinitcpio -p linux &> /dev/null &
			pid=$! pri=1 msg="Please wait while configuring kernel for encryption" load
		fi
		sed -i -e "s/#$LOCALE/$LOCALE/" "$ARCH"/etc/locale.gen
		echo LANG="$LOCALE" > "$ARCH"/etc/locale.conf
		arch-chroot "$ARCH" locale-gen &> /dev/null
		arch-chroot "$ARCH" loadkeys "$keyboard" &> /dev/null
		if [ -n "$SUB_SUBZONE" ]; then
			arch-chroot "$ARCH" ln -s /usr/share/zoneinfo/"$ZONE"/"$SUBZONE"/"$SUB_SUBZONE" /etc/localtime
		elif [ -n "$SUBZONE" ]; then
			arch-chroot "$ARCH" ln -s /usr/share/zoneinfo/"$ZONE"/"$SUBZONE" /etc/localtime
		elif [ -n "$ZONE" ]; then
			arch-chroot "$ARCH" ln -s /usr/share/zoneinfo/"$ZONE" /etc/localtime
		fi
		arch=$(uname -a | grep -o "x86_64\|i386\|i686")
		if [ "$arch" == "x86_64" ]; then
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "*64 bit architecture detected\nAdd multilib repos to pacman.conf?" 10 60) then
				sed -i '/\[multilib]$/ {
				N
				/Include/s/#//g}' /mnt/etc/pacman.conf
				multilib=true
			fi
		fi
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Would you like to add archlinuxfr to your pacman.conf?" 10 60) then
			echo -e "[archlinuxfr]\nServer = http://repo.archlinux.fr/\$arch\nSigLevel = Never" >> /mnt/etc/pacman.conf
		fi
		system_configured=true
		set_hostname
	else
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no root filesystem installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
		main_menu
	fi
}

set_hostname() {
	if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
		hostname=$(whiptail --nocancel --inputbox "Set hostname:" 10 40 "arch" 3>&1 1>&2 2>&3)
		echo "$hostname" > "$ARCH"/etc/hostname
		user=root
		echo -e 'user='$user'
			input=default
			while [ "$input" != "$input_chk" ]
        		do
            			 input=$(whiptail --passwordbox --nocancel "Please enter a new $user password" 8 78 --title "Arch Linux Installer" 3>&1 1>&2 2>&3)
        		     input_chk=$(whiptail --passwordbox --nocancel "New $user password again" 8 78 --title "Arch Linux Installer" 3>&1 1>&2 2>&3)
            			 if [ "$input" != "$input_chk" ]; then
             		   whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Passwords do not match, please try again." 10 60
             		 fi
       		    done
    			echo -e "$input\n$input\n" | passwd "$user" &> /dev/null' > /mnt/root/set.sh
		chmod +x "$ARCH"/root/set.sh
		arch-chroot "$ARCH" ./root/set.sh
		rm "$ARCH"/root/set.sh
		add_user
	else
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no root filesystem installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
		main_menu
	fi
}

add_user() {
	if [ "$user_added" == "true" ]; then
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "User already added \n Continuing to menu." 10 60
		main_men
	elif [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Create a new sudo user now?" 10 60) then
			user=$(whiptail --nocancel --inputbox "Set username:" 10 40 "" 3>&1 1>&2 2>&3)
		else
			configure_network
		fi
		arch-chroot "$ARCH" useradd -m -g users -G wheel,audio,network,power,storage,optical -s /bin/bash "$user"
		echo -e 'user='$user'
				  input=default
				      while [ "$input" != "$input_chk" ]
        				do
            					 input=$(whiptail --passwordbox --nocancel "Please enter a new password for $user" 8 78 --title "Arch Linux Installer" 3>&1 1>&2 2>&3)
        				     input_chk=$(whiptail --passwordbox --nocancel "New password for $user again" 8 78 --title "Arch Linux Installer" 3>&1 1>&2 2>&3)
            					 if [ "$input" != "$input_chk" ]; then
             				   whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Passwords do not match, please try again." 10 60
             				 fi
       				    done
    					echo -e "$input\n$input\n" | passwd "$user" &> /dev/null' > /mnt/root/set.sh
		chmod +x "$ARCH"/root/set.sh
		arch-chroot "$ARCH" ./root/set.sh
		rm "$ARCH"/root/set.sh
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Enable sudo privelege for members of wheel?" 10 60) then
			sed -i '/%wheel ALL=(ALL) ALL/s/^#//' $ARCH/etc/sudoers
		fi
		user_added=true
		configure_network
	else
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no root filesystem installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
		main_menu
	fi
}

configure_network() {
	if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
		#Enable DHCP
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Enable DHCP at boot?" 10 60) then
				arch-chroot "$ARCH" systemctl enable dhcpcd.service &> /dev/null
				clear
			fi
			clear
		#Wireless tools
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install wireless tools and WPA supplicant? \n *Necessary for wifi*" 10 60) then
				pacstrap "$ARCH" wireless_tools wpa_supplicant &> /dev/null &
				pid=$! pri=0.5 msg="Installing wireless tools and WPA supplicant..." load
			fi
			clear
			install_bootloader
	else
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no root filesystem installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
		main_menu
	fi
}

install_bootloader() {
	if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install GRUB onto /dev/$DRIVE? \n *Required to make bootable" 10 60) then
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install os-prober first \n *Required for dualboot" 10 60) then
				pacstrap "$ARCH" os-prober &> /dev/null &
				pid=$! pri=0.5 msg="Installing os-prober..." load
			fi
			pacstrap "$ARCH" grub &> /dev/null &
			pid=$! pri=1 msg="Installing grub onto /dev/$DRIVE" load
			if [ "$crypted" == "true" ]; then
				sed -i 's!quiet!cryptdevice=/dev/lvm/lvroot:root root=/dev/mapper/root!' "$ARCH"/etc/default/grub
				echo "/dev/$BOOT          /boot      ext4      defaults    0    2" > "$ARCH"/etc/fstab
				echo "/dev/mapper/root    /           ext4      defaults    0    1" >> "$ARCH"/etc/fstab
				echo "/dev/mapper/tmp    /tmp       tmpfs    defaults    0    0" >> "$ARCH"/etc/fstab
				echo "tmp	    /dev/lvm/tmp	    /dev/urandom	tmp,cipher=aes-xts-plain64,size=256" >> "$ARCH"/etc/crypttab
				if "$SWAP" ; then
					echo "/dev/mapper/swap   none      swap     sw          0    0" >> "$ARCH"/etc/fstab
					echo "swap	/dev/lvm/swap	/dev/urandom	swap,cipher=aes-xts-plain64,size=256" >> "$ARCH"/etc/crypttab
				fi
			fi
			arch-chroot "$ARCH" grub-install --recheck /dev/"$DRIVE" &> /dev/null &
			pid=$! pri=0.5 msg="Installing grub..." load
			loader_installed=true
			arch-chroot "$ARCH" grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg &> /dev/null &
			pid=$! pri=0.5 msg="Configuring grub..." load
			graphics
		else
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --defaultno --yesno "WARNING! Are you sure you don't want a bootloader? Your system will not boot!" 10 60) then
				main_menu
			else
				install_bootloader
			fi
		fi
	else
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no root filesystem installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
		main_menu
	fi
	main_menu
}

graphics() {
	if [[ "$INSTALLED" == "true" && "$loader_installed" == "true" ]]; then
		if [ "$x" != "true" ]; then
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Would you like to install xorg-server now? \n *Select yes for a graphical interface" 10 60) then
				pacstrap "$ARCH" xorg-server xorg-server-utils xorg-xinit xterm &> /dev/null &
				pid=$! pri="$down" msg="Please wait while installing xorg-server..." load
				x=true
				until [ "$GPU" == "set" ]
					do
						GPU=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Select your GPU" 15 60 5 \
						"Default" "Mesa Graphics" \
						"AMD"   "AMD/ATI Graphics" \
						"Intel"  "Intel Graphics" \
						"Nvidia" "NVIDIA Graphics" \
						"VBOX"  "VirtualBox Guest" 3>&1 1>&2 2>&3)
						if [ "$?" -gt "0" ]; then
							if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Continue without installing graphics drivers? \n Default mesa drivers will be used" 10 60) then
								GPU=set
							fi
						fi
						case "$GPU" in
							"Default")
								GPU=set
							;;
							"AMD")
								DRIV=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Select your desired AMD driver \n Cancel if none" 15 60 4 \
								"xf86-video-ati"  "Open source AMD driver" 3>&1 1>&2 2>&3)
								if [ "$?" -eq "0" ]; then
									if [ "$multilib" == "true" ]; then
										query="xf86-video-ati lib32-mesa-libgl"
									else
										query="xf86-video-ati"
									fi
									if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Enable openGL support? \n Used for games and other graphics" 10 60) then
										query="$query mesa-libgl"
									fi
									GPU=set
								fi
							;;
							"Intel")
								DRIV=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Select your desired Intel driver \n Cancel if none" 15 60 4 \
								"xf86-video-intel"   "Open source Intel driver" 3>&1 1>&2 2>&3)
								if [ "$?" -eq "0" ]; then
									if [ "$multilib" == "true" ]; then
										query="xf86-video-intel lib32-mesa-libgl"
									else
										query="xf86-video-intel"
									fi
									if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Enable openGL support? \n Used for games and other graphics" 10 60) then
										query="$query mesa-libgl"
									fi
									GPU=set
								fi
							;;
							"Nvidia")
								DRIV=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Select your desired Intel driver \n Cancel if none" 15 60 4 \
								"nvidia"    "Latest stable nvidia" \
								"nvidia-340xx" "Legacy 340xx branch" \
								"nvidia-304xx" "Legaxy 304xx branch" 3>&1 1>&2 2>&3)
								if [ "$?" -eq "0" ]; then
									if [ "$multilib" == "true" ]; then
										query="$DRIV $DRIV-libgl lib32-$DRIV-libgl $DRIV-utils lib32-$DRIV-utils"
									else
										query="$DRIV $DRIV-libgl $DRIV-utils"
									fi
									GPU=set
								fi
							;;
							"VBOX")
								DRIV=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Provides graphics and features for virtualbox guests:" 15 60 4 \
								"virtualbox-guest-additions" "-" 3>&1 1>&2 2>&3)
								if [ "$?" -eq "0" ]; then
									query="virtualbox-guest-utils"
									echo -e "vboxguest\nvboxsf\nvboxvideo" > /etc/modules-load.d/vbox.conf
									GPU=set
								fi
							;;
						esac
					done
				if [ -n "$query" ]; then
					pacstrap "$ARCH" ${query} &> /dev/null &
					pid=$! pri=1 msg="Please wait while installing graphics drivers..." load
				fi
			fi
		fi
		if [ "$x" == "true" ]; then
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Would you like to install a desktop enviornment or window manager?" 10 60) then
				DE=$(whiptail --title "Arch Linux Installer" --menu "Select your desired enviornment:" 15 60 6 \
				"xfce4"  "Light DE" \
				"mate"   "Light DE" \
				"lxde"   "Light DE" \
				"gnome"  "Modern DE" \
				"awesome" "Awesome WM" \
				"dwm"   "Dynamic WM" \
				"i3"    "i3 tiling WM" 3>&1 1>&2 2>&3)
				if [ "$?" -gt "0" ]; then
					if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Are you sure you sure you dont want a desktop? \nYou will be booted into a command line" 10 60) then
						install_software
					fi
				fi
				case "$DE" in
					"xfce4")
						if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install xfce4 goodies?" 10 60) then
							envr="xfce4 xfce4-goodies"
						else
							envr="xfce4"
						fi
						if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install SLiM display manager?" 10 60) then
							envr="$envr slim archlinux-themes-slim"
							DM="slim.service"
							if [ "$user_added" == "true" ]; then
								echo "exec xfce4-session" > "$ARCH"/home/"$user"/.xinitrc
							else
								echo "exec xfce4-session" > "$ARCH"/root/.xinitrc
							fi
						else
							start_term="exec startxfce4"
						fi
					;;
					"cinnamon")
						envr="cinnamon slim archlinux-themes-slim"
						DM="slim.service"
						if [ "$user_added" == "true" ]; then
							echo "exec gnome-session-cinnamon" > "$ARCH"/home/"$user"/.xinitrc
						else
							echo "exec gnome-session-cinnamon" > "$ARCH"/root/.xinitrc
						fi
					;;
					"gnome")
						if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install gnome extras?" 10 60) then
							envr="gnome gnome-extra"
							extra_down=true post_down="$down" down=$((down+4))
						else
							envr="gnome"
						fi
						DM="gdm.service"
					;;
					"mate")
						if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install mate extras?" 10 60) then
							envr="mate mate-extra"
						else
							envr="mate"
						fi
						if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install SLiM display manager?" 10 60) then
							envr="$envr slim archlinux-themes-slim"
							DM="slim.service"
							if [ "$user_added" == "true" ]; then
								echo "exec mate-session" > "$ARCH"/home/"$user"/.xinitrc
							else
								echo "exec mate-session" > "$ARCH"/root/.xinitrc
							fi
						else
							start_term="exec mate-session"
						fi
					;;
					"lxde")
						envr="lxde"
						if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install SLiM display manager?" 10 60) then
							envr="$envr slim archlinux-themes-slim"
							DM="slim.service"
							if [ "$user_added" == "true" ]; then
								echo "exec lxsession" > "$ARCH"/home/"$user"/.xinitrc
							else
								echo "exec lxsession" > "$ARCH"/root/.xinitrc
							fi
						else
							start_term="exec startlxde"
						fi
					;;
					"awesome")
						envr="awesome"
						start_term="exec awesome"
					;;
					"dwm")
						envr="dwm"
						start_term="exec dwm"
					;;
					"i3")
						envr="i3"
						start_term="exec i3"
					;;
				esac
				if [ -n "$envr" ]; then
					pacstrap "$ARCH" ${envr} &> /dev/null &
					pid=$! pri="$down" msg="Please wait while installing desktop... \n *This may take awhile" load
					if [ "$extra_down" == "true" ]; then
						down="$post_down"
					fi
					if [ -n "$DM" ]; then
						arch-chroot "$ARCH" systemctl enable "$DM"
						sed -i 's/current_theme    default/current_theme    archlinux-simplyblack/' "$ARCH"/etc/slim.conf
					elif [ -n "$start_term" ]; then
						echo "$start_term" > "$ARCH"/home/"$user"/.xinitrc
						whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "$DE installed successfully \nOn login use the command 'startx'" 10 60
					fi
				fi
			else
				if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Are you sure you sure you dont want a desktop? \nYou will be booted into a command line" 10 60) then				
					install_software
				else
					graphics
				fi
			fi
		fi
		install_software
	else
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no root filesystem installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
		main_menu
	fi
}

install_software() {
	if [[ "$INSTALLED" == "true" && "$loader_installed" == "true" ]]; then
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Would you like to install some common software?" 10 60) then
			software=$(whiptail --title "Test Checklist Dialog" --checklist "Choose your desired software \nUse spacebar to check/uncheck \npress enter when finished" 20 60 10 \
						"openssh" "Secure Shell Deamon" ON \
						"vim" 	 	 "Popular Text Editor" ON \
						"zsh"   	 "The Z shell" ON \
						"tmux"  	 "Terminal multiplxer" OFF \
						"screen" 	 "GNU Screen" OFF \
						"netctl"	 "CLI Wireless Controls " OFF \
						"htop"    "Process Info" OFF \
						"mplayer"   "Media Player" OFF \
						"screenfetch" "Display System Info" OFF \
						"gparted"   "GNU Parted GUI" OFF \
						"gimp"    "GNU Image Manipulation " OFF \
						"firefox"   "Graphical Web Browser" OFF \
						"chromium"  "Graphical Web Browser" OFF \
						"lynx"    "Terminal Web Browser" OFF \
						"ufw"     "Uncomplicated Firewall" OFF \
						"apache" 	 "Web Server" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)
			download=$(echo "$software" | sed 's/\"//g')
			if [ "$?" -eq "0" ]; then
  			pacstrap "$ARCH" ${download} &> /dev/null &
  			pid=$! pri=1 msg="Please wait while installing software..." load
			fi
		fi
	else
		whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Error no root filesystem installed at $ARCH \n Continuing to menu." 10 60
		main_menu
	fi
	clear
	reboot_system
}

reboot_system() {
	if [[ "$INSTALLED" == "true" && "$loader_installed" == "true" ]]; then	
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install process complete! Reboot now?" 10 60) then
			umount -R $ARCH
			reboot
		else
			if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "System fully installed \nWould you like to unmount?" 10 60) then
				umount -R "$ARCH"
				exit
			else
				exit
			fi
		fi
	else
		if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "Install not complete, are you sure you want to reboot?" 10 60) then
			umount -R $ARCH
			reboot
		else
			main_menu
		fi
	fi
}

load() {
	{    int="1"
        while (true)
  	      do
  	        proc=$(ps | grep "$pid")
  	        if [ "$?" -gt "0" ]; then break; fi
  	        sleep $pri
  	        echo $int
  	        int=$((int+1))
  	      done
        echo 100
        sleep 1
        } | whiptail --title "Arch Linux Installer" --gauge "$msg" 8 78 0
}

main_menu() {
	menu_item=$(whiptail --nocancel --title "Arch Linux Installer" --menu "Menu Items:" 15 60 5 \
		"Set Locale"      "-" \
		"Set Timezone"     "-" \
		"Set Keymap"      "-" \
		"Partition Drive"    "-" \
		"Update Mirrors"    "-" \
		"Install Base System"  "-" \
		"Configure System"   "-" \
		"Set Hostname"     "-" \
		"Add User"       "-" \
		"Configure Network"   "-" \
		"Install Bootloader"  "-" \
		"Install Graphics"   "-"
		"Install Software"   "-" \
		"Reboot System"     "-" \
		"Exit Installer"    "-" 3>&1 1>&2 2>&3)
	case "$menu_item" in
		"Set Locale" ) 
			if [ "$locale_set" == "true" ]; then
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "Locale already set, returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi	
			set_locale
		;;
		"Set Timezone")
			if [ "$zone_set" == "true" ]; then
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "Timezone already set, returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi	
			 set_zone
		;;
		"Set Keymap")
			if [ "$keys_set" == "true" ]; then
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "Keymap already set, returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi	
			set_keys
		;;
		"Partition Drive")
			if [ "$mounted" == "true" ]; then
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "Drive already mounted, try install base system \n returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi	
 			prepare_drives
		;;
		"Update Mirrors") update_mirrors
		;;
		"Install Base System") install_base
		;;
		"Configure System")
			if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
				configure_system
			else
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "The system hasn't been installed yet \n returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi
		;;
		"Set Hostname")
			if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
				set_hostname
			else
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "The system hasn't been installed yet \n returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi
		;;
		"Add User")
			if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
				add_user
			else
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "The system hasn't been installed yet \n returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi
		;;
		"Configure Network")
			if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
				configure_network
			else
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "The system hasn't been installed yet \n returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi
		;;
		"Install Bootloader")
			if [ "$INSTALLED" == "true" ]; then
				install_bootloader
			else
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "The system hasn't been installed yet \n returning to menu" 10 60
				main_menu
			fi
		;;
		"Install Graphics") graphics
		;;
		"Install Software") install_software
		;;
		"Reboot System") reboot_system
		;;
		"Exit Installer")
			if [[ "$INSTALLED" == "true" && "$loader_installed" == "true" ]]; then
				whiptail --title "Arch Linux Installer" --msgbox "System fully installed \n Exiting arch installer" 10 60
				exit
			else
				if (whiptail --title "Arch Linux Installer" --yesno "System not installed yet \n Are you sure you want to exit?" 10 60) then
					exit
				else
					main_menu
				fi
			fi
		;;
	esac
}
check_connection

 

میتونید با دستور زیر هنگامی که آرچ بالا میاد دانلودش کنید و بقیه نصب رو با اسکریپت انجام بدید

wget -O arch-installer.sh https://goo.gl/rFalwE

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + چهار =